Screenshots

User Interface

FancyRoute GUI

World Projection

FancyRoute projection

User Calibrated Raster Map

FancyRoute calibrated rastermap

Configuration

FancyRoute configuration

Built-in Help System

FancyRoute help system